Política de privacitat

Controlador de dades

Responsable: Joan Montfort Martínez 

 NIF: 43521620P 

Domicili social: Carrer Virgili, 72  2º - Barcelona - 08030 Telèfon 606238703 

Correu Electrònic: info@mobirescat.com 

 

Tractament dades Clients

La finalitat del tractament és la gestió de dades amb els nostres clients. Els clients són les persones amb qui mantenim una relació comercial i tècnica. Per això necessitem les seves dades personals i tècniques per la reparació dels seus dispositius. Les dades tècniques que són necessaries  per la reparació són les claus d'accès i/o de desbloqueig.

Les dades personals són per la facturació, per poder donar una garantia de reparació.

Les dades d'identificació necessaries són: Nom, cognoms, NIF, direcció, codi postal, telèfon i e-mail. Al client se li donarà per signar la documentació del tractament de dades personals i tècniques per la seva aprovació. Aquesta informació s'arxivarà i es conservará en un fitxer. Aquesta informació es conservarà el temps necessari per la legislació vigent al nostre país.

Deure de salvaguarda d'informació dels nostres clients.

  • Actualització d'ordinadors i dispositius: els dispositius i ordinadors utilitzats per l'emmagatzematge i tractament de les dades hauràn de mantenir-se actualitzats en la mesura del possible.
  • Malware: en els ordinadors o dispositius on es realitzi el tractament automatitzat de les dades personals es disposarà d'un sistema antivirus que garanteixi en la mesura el robatori i destrucció d'informació i dades personals. El sistema antivirus haurà d 'actualitzar-se de forma periòdica.
  • Tallafocs o Firewall: Per evitar accessos remots indeguts es vetllarà per garantir l'existència d'un firewall activat en aquells ordinadors i dispositius en els que es realitzi un emmagatzematge i/o tractament de les dades personals.
  • Copia de Seguretat: Periòdicament es realitzarà una còpia de seguretat en un segon suport diferent del que es fa servir diariament. La còpia s'emmagatzemarà en un lloc segur, diferent del que estigui l'ordinador amb els fitxers originals, amb la finalitat de permetre la recuperació de les dades personals en cas de pèrdua de la informació. Les mesures de seguretat es revisaràn de forma periòdica manual i anotades al gràfic.

La conservació de les factures i de la informació dels nostres clients serà en el previst per la legislació vigent al nostre país. Tals dades de clientes no es donaràn a tercers.

ELs rebuts de pagaments amb tarja Visa i els extractes bancaris es conservaràn el temps estipulat per la legislació vigent al nostre país.

La destrucció d'aquesta informació serà en el temps indicat per la seva finalització legislativa i destruida per una trituradora de paper i posterior reciclatge del mateix.


 Tractament dades proveïdors

La finalitat del tractament és la gestió amb els nostres proveïdors. Els proveïdors són les persones amb qui mantenim relació comercial i tècnica.

Per això necessitem les dades personals de l'empresa i dades tècniques dels components i productes que comprem.

Les dades personals de l'empresa són per poder realitzar les factures de comprade components i productes.

Les dades d'identificació necessaries són: Nom de l'empresa, CIF-NIF, direcció, codi postal, telèfon i e-mail. Les factures de compra dels nostres proveïdors s'emmagatzemaràn en un fitxer, classificat per mesos i anys. Dites factures es conservaràn segons la legislació vigent al nostre país. Les dades dels nostres clients no es donaràn a tercers.

La destrucció d'aquesta informació serà en el temps indicat per la seva finalització legislativa i destruida per una trituradora de paper i posterior reciclatge del mateix.

Drets dels titulars de les dades

S'informarà a tots els treballadors sobre el procediment per atendre els drets dels interessats, definint de forma clara els mecanismes per els que es poden exercir els drets (mitjans electrònics, referència al delegat de protecció de dades si n'hi hagués un, direcció postal, etc.) tenint en compte el següent:

  • Prèvia presentació del DNI o passaport, els titulars de les dades personals (interessats) podràn exercir els seus drets d'accès, rectificació, supressió, oposició i portabilitat. El responsable del tractament donarà resposta sense cap dilació indeguda.
  • Per el dret d'accès es facilitarà als interessats la llista de les dades personals que es disposi junt amb la finalitat per la que han sigut recollits, la identitat dels destinataris de les dades, els terminis de conservació i l'identitat del responsable a qui poden sol.licitar la rectificació, supressió i oposició del tractament de dades.
  • Per el dret de rectificació es procedirà a modificar les dades dels interessats que fossin inexactes o incomplerts atenint a la finalitat del tractament.
  • Per el dret de supressió es suprimiràn les dades dels interessats quan ells mateixos manifestin la seva negativa u oposició al consentiment per el tractament de les seves dadesi no existeixi deure legal que ho impedeixi.
  • Per el dret de portabilitat els interessats hauràn de comunicar la seva decisió i informar al responsable a qui facilitar l'identitat del nou responsable a qui facilitar dites dades personals.

El responsable del tractament haurà d'informar a totes les persones amb accès a les dades sobre els terminis de cumpliment per atendre els drets dels interessats, la forma i el procediment amb què s'atendràn els seus drets.

Violacions de seguretat de dades de caràcter personal

Quan es produeixin violacions de seguretat de dades de caràcter personal, com per exemple robatori o accès indegut, es notificarà a la Agencia Española de Protección de Datos en un  termini de 72 hores, incloent-hi tota la informació necessaria per resoldre els fets. La notificació es realitzarà per mitjans electrònics a la seu a: https://sedeagpd.gob.es.


 

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.